Disclaimer

Vigerende wetgeving met betrekking tot het legaal karakter van de stof CANNABIDIOL

1. Chemische samenstelling cannabidiol

Cannabidiol is een bestanddeel van cannabis, maar in tegenstelling tot de verboden stof tetrahydrocannabinol (THC) heeft het geen psychoactieve werking. Wetenschappelijke studies tonen aan dat cannabidiol effectief kan zijn bij het behandelen van epilepsie of andere neuropsychiatrische stoornissen waaronder angststoornissen en schizofrenie. Cannabidiol kan ook doeltreffend zijn bij de behandeling van posttraumatische stressstoornissen en heeft een ontstekingsremmend effect. Bij gebruik van cannabidiol wordt men niet high zoals bij het gebruik van THC, maar ervaart men een licht en aangenaam effect. Cannabidiol is in tegenstelling tot THC niet psychoactief, niet gevaarlijk en bijgevolg niet verboden. Cannabidiol wordt onttrokken van cannabisplanten (cannabis sativa) of van industriële hennepplanten. Het kan gebruikt worden als levensmiddel, als tabaksproduct of in cosmetica. De chemische samenstelling bestaat als volgt: IUPAC naam: 2-[(6R)-3-methyl-6-prop-1-en-2-ylcyclohex-2-en-1-yl]-5-pentylbenzene-1,3-diol. (bijlage 1-2)

2. Belgische antidrugswetgeving en voedselveiligheid

Belgische hanteert de volgende normen inzake psychotrope stoffen:

  • Wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van verdovende middelen
  • Koninklijk besluit van 31 december 1930
  • Wet van 8 april 1965 op de jeugdbescherming
  • Wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer
  • Het Enkelvoudig Verdrag van 30 maart 1961 inzake verdovende middelen en zijn protocol van 25 maart 1972
  • Het Verdrag van Wenen van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen
  • Het VN-Verdrag van 20 december 1988 tegen de sluikhandel in verdovende middelen en psychotrope stoffen
  • De Overeenkomst van 19 juni 1990 ter uitvoering van het Schengen-akkoord van 14 juni 1985 inzake de geleidelijke afschaffing van de controles aan de gemeenschappelijke grenzen.
  • Ministerieel Besluit van 24 november 2017 houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, BS 18 december 2017 Het Verdrag van Wenen van 21 februari 1971 inzake psychotrope stoffen bevat in bijlage de lijsten met verboden middelen. Als verboden cannabinoïden worden tetrahydrocannabinol en een aantal isomeren en chemische varianten opgenomen. De chemische variant van cannabidiol wordt hierbij niet opgenomen. (bijlage 3)

Gelet op dit niet uitdrukkelijk verbod en gelet op de expliciete stelling in de antidopingwetgeving dat cannabidiol een toegelaten stof is (zie supra) mag men afleiden dat producten die enkel cannabidiol bevatten, een legaal karakter hebben. Bij de verkoop van cannabidiolbevattende producten als levensmiddelen, moet men wel de wetgeving inzake de voedselveiligheid respecteren. (zie checklist in bijlage 4)

3. Europese wetgeving

In de Europese Unie is het legaal om cannabisplanten te cultiveren met oog op het oogsten van hennepvezel, zolang deze slechts een beperkt gehalte aan THC bevatten. De Europese Verordening 1307/2013 schrijft voor dat variëteiten met een maximum THC-gehalte van 0,2% toegelaten zijn in de EU. (bijlage 5)

Deze verordening richt zich echter enkel op het telen van cannabisplanten met het oog op hennepvezel en vindt zijn toepassing aldus in de industrie. Over de toepassing op het recreatief gebruik ervan, bestaat vandaag nog onenigheid. Het kabinet van minister De Block onderzoekt op heden de mogelijkheid en zal zorgen voor rechtszekerheid.

De discussie bestaat enkel over producten met een zeer laag THC-gehalte. De zuivere stof cannabidiol wordt niet verboden.

4. Zwitserse wetgeving

Zwitserland is duidelijk in haar regelgeving: artikelen die cannabidiol bevatten zijn toegelaten en mogen geproduceerd en verkocht worden, zolang de producten daarnaast een maximum gehalte aan THC bevatten van 1%. (bijlage 6)

Cannabidiol-bevattende producten worden in Zwitserland ook geproduceerd en geleverd in gebruiksklare vorm, zoals medicijnen, levensmiddelen, cosmetica, tabakssurrogaten of als chemicaliën. Elk product moet er apart gecontroleerd worden. 

Gelet op een heldere wetgeving inzake levensmiddelen die cannabidiol bevatten, is het op de Zwitserse markt mogelijk om dergelijke producten te produceren. Vooraleerzij verkocht worden, moeten zij goedgekeurd worden door het federaal voedselveiligheidsagentschap of door de Europese Commissie.

Naast het gebruik als levensmiddel, spreekt Zwitserland zich ook expliciet uit over het gebruik van de stof cannabidiol als tabaksproduct. Cannabis die maximum 1% THC bevat, wordt er niet beschouwd als psychotrope stof en kan er verkocht worden als tabaksproduct. Cannabidiol wordt evenmin beschouwd als een psychotrope stof volgens de Zwitserse Drugswet. Bijgevolg mogen ook tabaksproducten die cannabidiol bevatten verkocht worden.

5. Universele wetgeving WADA-dopinglijst 2018

Het World Anti-Doping Agency maakte op 1 januari 2018 de nieuwe WADA-dopinglijst wereldwijd van kracht. Daar waar er voorbije jaren slechts kleine wijzigingen waren, zijn er nu toch een aantal opvallende nieuwigheden. Alcohol en cannabidiol staan bijvoorbeeld niet langer op de lijst met verboden middelen voor atleten.
De internationale WADA-dopinglijst 2018 categoriseert de verboden stoffen in groepen en methoden. In groep S8 worden de verboden cannabinoïden opgenomen:

“S8. Cannabinoïden
De volgende cannabinoïden zijn verboden:
Natuurlijke cannabinoïden, zoals bijvoorbeeld cannabis, hasjiesj, marihuana.
Synthetische cannabinoïden zoals 9-tetrahydrocannabinol (THC) en andere cannabimimetica.
Met uitzondering van: cannabidiol” (eigen onderlijning, bijlage 7)

Vlaanderen paste zijn wetgeving in navolging van de nieuwe WADA-dopinglijst aan middels het Ministerieel Besluit van 24 november 2017 houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, BS 18 december 2017. (bijlage 8) Het Ministerieel Besluit schept uitdrukkelijk klaarheid in het legale karakter van cannabidiol, door in artikel 1, §4, 3°, tweede lid te stellen “Cannabidiol is een toegelaten stof”. 

6. Besluit: cannabidiol is een toegelaten stof

De Belgische en Europese vigerende wetgeving scheppen ruimte voor de productie en verkoop van producten die cannabidiol bevatten. Men dient echter waakzaam te blijven voor de cannabidiol die wordt gepuurd uit cannabisplanten, daar deze bepaalde concentraties THC bevatten. Er bestaat op heden onduidelijkheid over de verkoop van producten in België met een zeer laag THC-gehalte. Dit vraagstuk wordt onderzocht door het kabinet van minister De Block. Bij de verkoop van cannabidiol als levensmiddel dient men tevens de wetgeving inzake voedselveiligheid te respecteren, alsook de invoerwetgeving bij de invoer van (Zwitserse) producten.

 

Het staat tot slot ondubbelzinnig vast dat cannabidiol een toegelaten stof is.